Etusivu > Näyttely > Sisältö

Mitkä ovat laboratorion yleiset laadunvalvontatavat?

Oct 15, 2018

1 Laadunvalvontatavat ja suunnittelu ja toteutus

Tärkein laadunvalvontatapa

1) Laboratorioiden vertailu, pätevyystestaus ja mittaustarkastus.

2) Sisäinen laadunvalvonta:

a) Vertaa samaa näytettä eri analyysimenetelmillä (tekniikoilla) tai saman mallin eri välineillä.

b) pidätettyjen näytteiden vertailu useammalla kuin kahdella henkilöllä.

c) Säilytettyjen näytteiden kontrastitestaus saman operaattorin toimesta.

d) rutiinianalyysitesteissä käytettävien vakioratkaisujen kokoonpano.

e) Laadunvalvonta laitteiston testauksen aikana standardiliuoksella.

Laadunvalvontasuunnitelman kehittäminen ja toteutus

1) Laboratorion on laadittava ensi vuoden laadunvalvontasuunnitelma kunkin vuoden lopussa, jotta varmistetaan ja osoitetaan tarkastusprosessi ja testitulosten tarkkuus ja luotettavuus. Laadunvalvontasuunnitelma sisältää kyvykkyystarkastuksen, mittaustarkastelun ja sisäisen laboratorion vertailun (kuten henkilöstön vertailun, menetelmien vertailun, näytteen testauksen, suunnitelman tulisi sisältää kriteerit ja toimenpiteet, jotka on toteutettava epäilyttävien olosuhteiden tapahtuessa ja kattavat kaikki testaustekniikat ja menetelmät, jotka on hyväksytty tai hyväksytty.

2) Vastuullinen tekninen henkilö nimittää laadunvalvonnasta vastaavan johtavan henkilöstön

Suunnittelu, tekninen johtaja arvioi suunnitelman ja vastaa laadunvalvontasuunnitelman täytäntöönpanon järjestämisestä.

3) Vastuullinen tekninen henkilö suorittaa tilastoja ja analyysejä laadunvalvontatiedoista ja järjestää edellä mainittujen toimien toteutettavuuden ja tehokkuuden arvioinnin.

4) Laadunvalvoja valvoo tarkastajia suorittamaan esimiesten antamat näytearviointitehtävät ja vertailu- ja kykyvalvontatestit, valvomaan sisäisten laadunvalvontatarkastusten toteuttamista sekä tarkastelemaan vertailu- ja pätevyystestauksen tuloksia.

5) Tarkastajat: Tee tarkastustyöt, jotka on toteutettava laadunvalvontatoiminnassa, ja täyttäkää varovaisesti alkuperäiset tietueet.


2 laadunvalvontamenetelmää ja täytäntöönpanomenettelyjä

Interlaboratorio vertailu, pätevyyden testaus, mittaustarkastus

A) Laboratorion akkreditointielimen järjestämä pätevyyden testaustoiminta tai vertailutesti jokaisen testauslaboratorion välillä. Aktiivinen osallistuminen tällaisiin tehtäviin.

B) Keskitettyjen vertailujen suorittaminen

Laboratorion järjestämän laboratorion ja ulkoisen laboratorion välinen vertailutesti vastaa teknisen vastuuhenkilön mukaan laboratorion ja ulkoisten laboratorioiden suorittamien samoja parametreja sisältävien testien kohteiden mukaan, ja sama mittausmenetelmä on valittu niin paljon kuin mahdollista.

C) Hankkeiden valinta

Metrologian akkreditointi- / laboratorion akkreditointielimen tai toimivaltaisen viranomaisen antama vertailu- ja pätevyystestausohjelmaan osallistuvien tulee yleensä osallistua.

Laboratorion itseorganisoitu vertailu ja pätevyyden testaus, hanke on kehitetty vanhempiin insinööreihin ja raportoitu tekniselle valvojalle hyväksyttäväksi, ja se sisältää lähinnä seuraavat näkökohdat:

- asiakasvalitukset;

- uudet testausprojektit;

- kohteet, joita ei voida jäljittää instrumentointiin;

- hankkeet, jotka käyttävät epästandardeja testausmenetelmiä;

- muut testauskohteet, jotka vaativat korkeamman tai tarvittavan teknisen tason.

D) oikeudenkäynnin järjestäminen

Vertailu- ja pätevyystestauksen tehtävien selvittämisen jälkeen ota yhteyttä vertailu- ja pätevyystestauksiin osallistuviin ulkopuolisiin laboratorioihin, aikatauluta vertailu- ja pätevyystestaus ja laske tarvittava kokeellinen rahoitus.

Vertailun ja pätevyyden testauksen toteutussuunnitelman sisältö sisältää pääasiassa:

- Hankkeiden valinta vertailuun ja pätevyystestaukseen: yleensä haluttiin osallistua akkreditoitujen tai laboratoriotutkinnon suorittaneiden laboratorioiden välisiin laboratorioiden vertailuihin ja pätevyystestauksiin.

- vertailu- ja pätevyystestien ajoitukset;

Interlaboratorio vertailu, pätevyyden testaus, mittausten tarkistusmenettelyt

1) Metrologian akkreditointi- / laboratorion akkreditointielimen tai toimivaltaisen viranomaisen suorittamassa vertailu- ja pätevyystestauksessa tekninen osasto kerää näytteet ja jakaa ne tarkastajille testausta varten.

2) Laboratorion itsensä organisoimassa vertailutestissä insinööri laatii useita samanlaisia näytteitä suunnitelman vaatimusten mukaisesti, yksi lähetetään laboratoriolle analyysia varten testaustyönä ja toinen jakautuu ulkoiseen kokeeseen vertailun ja taitojen mukaan testata. Huone tilasi testin.

3) Vertailu- ja kyvykkyystarkastustehtävien suorittamisen jälkeen vastuullinen tekninen henkilö vastaa järjestämisestä ja toteuttamisesta, ja vähintään kaksi testaajaa on järjestetty osallistumaan joka kerta.

4) Testituloksen saamisen jälkeen vertailu- ja pätevyystestaukseen osallistuvan testauksen henkilökunnan tulee suorittaa testaus tiukalla tieteellisellä asennolla, mukaan lukien testausympäristön vahvistaminen, laitteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistelu sekä valvonta ja havaitseminen testausprosessista. Tulos tulokset jne.

5) Kun testin henkilökunta on suorittanut vertailun ja kyvyn todentamisen testitoiminnot, tulokset ilmoitetaan kirjallisen raportin muodossa ja vastaava tekninen henkilö summataan yhteen.

Laboratorion sisäinen laadunvalvontatapa

Laadunvalvonta ennen uusien menetelmien kehittämistä: Uusia menetelmiä kehitettäessä tarvitaan näytteitä ja tavanomaisia näytteitä, jotka eivät sisällä tavoiteaineita sen varmistamiseksi, että kohdeaineita ei esiinny näytteenvalmistuksen ja esikäsittelyn jälkeen;

Laboratorion sisäinen vertailu

1) Valmistellessaan uutta koeprojektia laboratorioorganisaatio osallistuu todennäköisesti henkilökohtaisten vertailujen ja testimenetelmien vertailuun. Henkilöstön vertailun ja menetelmien vertailun vertailu edellyttää F-testiä, t-testiä, ja molemmat testit ovat päteviä ennen kuin niitä voidaan pitää pätevinä. Kun tulos ylittää vaatimuksen ja on tyytymättömyyttä, tekninen vastuuhenkilö järjestää jokaisen testaajan etsimään syyn ja parantamaan sitä.

2) Jos testiprojektin osanottajat vaihtavat tai osallistuvat uusien osallistujien valmiiksi koulutukseen, laboratoriot järjestävät henkilökohtaisten vertailukokeiden oikea-aikaisesti ja tekevät tarkastelun vertailun perusteella .

3) Jos testitulosten tarkkuus tai luotettavuus on epävarmaa, laboratorion tulee järjestää ja hyödyntää nykyisiä olosuhteita vertailemaan laitteita ja vertailemaan eri menetelmiä.

4) Testausprosessiin on sisällytettävä tyhjä analyysi, toistuva testaus, tarkat testit ja analysoidut valvotut näytteet.

Laadunvalvonta ja valvonta päivittäisen tarkastuksen aikana

Laadunvalvojat eivät säännöllisesti hallitse testimenetelmien laatua. Menetelmiin kuuluvat näytteiden standardin lisäys ja talteenotto, RM-standardin mukainen koestus ja näytteiden uusittavuuskoe. Yleisen hyödyntämisasteen on oltava 80 prosenttia -

120%. Jos ylität tämän alueen, sinun on löydettävä syy ja tehtävä korjauksia. Laadunvalvontatiedoista on luotava valvontataulukko muutoksen kehityksen seuraamiseksi, ja laadunvalvontataulukko tuotetaan joka toinen kuukausi todellisen tilanteen mukaan.

Epätavallinen projektin laadunvalvonta

Sisäisiä laadunvalvontatoimenpiteitä olisi vahvistettava ja tarpeen vaatiessa kattava analyysijärjestelmä, mukaan lukien tavallisten materiaalien tai valvottujen näytteiden käyttäminen tunnetuista analyyttien pitoisuuksista, jota seuraa toistuvasti analyysi näytteistä tai piikitetyistä näytteistä luotettavien ja tarkkojen tulosten varmistamiseksi.

3 Laadunvalvonnan hallinnan ajantasaisuus

Laboratorion laadunhallinnan tehokkuutta tarkastellaan kerran vuodessa sen toteamiseksi, ovatko sen periaatteet ja teoriat oikeita, täydellisiä, puutteellisia, toiminnallisesti toteuttamiskelpoisia, voidaanko menetelmää parantaa ja täydentää, onko organisaation prosessi täydellinen ja jota käytetään seuraavassa Vuosittaisen laadunvalvontatyön parantaminen.