Etusivu > Näyttely > Sisältö

Sisäisen tarkastuksen laboratorio akkreditointiprosessi

Jul 28, 2018

Laboratorio-akkreditointi edellyttää yleensä sisäistä tarkastusta ennen johdon tarkastelun ja paikan päällä tapahtuvaa tarkistamista. Ovatko monet pienet kumppanit ole tietoisia siitä? Anna sitten Xiaobian selittää se sinulle. Sisäisten tarkastusten yleinen järjestys voidaan jakaa useisiin vaiheisiin:

7.28-1.jpg

1. Sisäisen tarkastuksen tutkimus

Tarkastusryhmä saapuu tarkastuspaikalle ajoissa ja kutsuu koolle muodollisen ensimmäisen kokouksen selvittääkseen tarkastuksen tarkoituksen, laajuuden, perustan ja menetelmän. Jos kyseessä on ylimääräinen tarkistus ja vain yksi osasto tai lauseke tarkistetaan, tätä ensimmäistä kokousta voidaan yksinkertaistaa tarvittaessa.

Paikan päällä tehtävien tarkastusten olisi perustuttava kriteereihin tai järjestelmäasiakirjoihin perustuviin tosiasioihin, kerätä objektiivisia todisteita ja kirjata tilintarkastuksen tulokset yksityiskohtaisesti.

2. Sisäisen tarkastuksen suunnittelu:

a) Vastuullisen laadun vastuuhenkilön on laadittava kuluvan vuoden vuotuinen sisäinen tarkastussuunnitelma kunkin vuoden alussa tai seuraavan vuoden vuoden sisäinen tarkastussuunnitelma vuoden lopussa; jos se on rutiininomainen tarkastelu, se toteutetaan vuosittaisen sisäisen tarkastussuunnitelman mukaisesti; jos se on lisäselvitys, sen on selvitettävä oikeudenkäynnin tarkoitus ja aihe tai ehdot. Jokaisen tarkastelun on myös selkeästi määritettävä tarkastelun peruste ja tarkastelun tilanne, ehdot tai niihin liittyvät testaustoimet.

b) Tarkastuksen päällikkö nimeää laadusta vastaava henkilö, ja tiimin vetäjä ja laadunvastaava valitsevat ja määrittävät tarkastusryhmän jäsenet ja muodostavat tarkastusryhmän.

c) Tilintarkastusryhmän johtaja laatii erityisen tarkastussuunnitelman aikataulun ja antaa tarkastustehtävät jokaiselle tarkastusryhmän jäsenelle.

d) Jokainen tilintarkastaja laatii tarkistusluettelon ja toteuttaa sen ryhmänjohtajan hyväksynnän jälkeen. Samanaikaisesti koko ryhmän tulee keskittyä asiaankuuluviin asiakirjoihin (kuten standardeihin, käsikirjoihin, asiaankuuluvat menettelyt, työohjeet jne.) Tarkistamiseen.

e) Tarkastusosasto olisi ilmoitettava mahdollisimman pian tarkastussuunnitelman aikataulun määrittämisen jälkeen.

f) Ilmoittautuminen ennen auditointia, viestinnän tarkastetun yksikön kanssa ja saadun tarkastuslaitoksen suostumus; tilintarkastusryhmän sisäinen viestintä, mukaan lukien tarkastelun valmistelu, vaikeiden ongelmien käsittely ja huomiota kiinnostavista asioista.

3. Sisäinen tarkastuskertomus

Tarkastusryhmän johtaja laatii tarkastuskertomuksen määrätyn muodon mukaan sisäisen tarkastuksen tulosten ja havaintojen perusteella. Tämä raportti julkaistaan virallisesti tarkasteltavana olevalle laitokselle sen jälkeen, kun asianomainen laatutyö on tutkinut ja hyväksynyt.

4 Ennen johtokunnan kokousta laadunvastaisen henkilön on laadittava kattava laatuselvitysraportti tarkastuskertomuksen perusteella ja analysoitava ja arvioitava koko järjestelmän tehokkuus. ja verrata tuloksia viimeisen sisäisen tarkastuksen kanssa sen edistymisen arvioimiseksi; Samanaikaisesti laaditaan yhteenveto korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta koko vuoden ajan. Laadun tiivistelmäraportti on raportoitava laboratorion ylimmälle johdolle yhdeksi johdon tarkastelun tuloksista.

5. Sisäisen tarkastuksen analyysi

Sisäisen tarkastajan on analysoitava havainnot ja tunnistettava vaatimustenvastaisuudet. Vaatimustenmukaisuusraportti on täytettävä asetusten mukaisesti, ja oikeudenkäynnin osaston / henkilön on tunnustettava tosiseikat (allekirjoitus).

Tarvittaessa kutsuta koolle sisäisen tarkastusryhmän kokous päivän päätteeksi.

Paikan päällä oleva tarkastus päättyy viimeiseen kokoukseen. Viimeisessä kokouksessa tarkastusryhmän on raportoitava tilintarkastuksen tulokset, lue sääntöjenvastaisuusraportti ja selvitettävä oikaisuvaatimukset.

Sisäisen tarkastuksen muoto voi sisältää laboratorion järjestelmädokumentaation tarkastamisen, vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen, paikan päällä tehtävien kokeiden järjestämisen ja tarkastamisen, että tarkastajan toiminta täyttää testausstandardien vaatimukset ja vastaavat työohjeet.

6. kattava analyysi tilintarkastuskertomuksen laatimisesta ja tiivistelmä analyysista korjaavien toimintasuunnitelmien toteuttamisesta.

7. Korjaustoimien seuranta

Tarkastusryhmä seuraa ja vahvistaa korjaavien toimintasuunnitelmien toteuttamisen.

Kaikki edellä mainitut vaiheet olisi määriteltävä selkeästi sisäisissä tarkastusmenettelyissä. Sisäisen tarkastuksen prosessin tulisi perustua kunkin organisaation todelliseen tilanteeseen, mutta näiden päävaiheiden sisältöä ei ole.