Etusivu > Näyttely > Sisältö

Kuinka hallita laboratorionäytteitä

Jun 02, 2018

Laboratorionäytteiden hallinta on sisällytetty CMA-mittausten sertifiointiin. Laboratorionäytteiden hallinta sisältää lähinnä näytteenotto-, näytteensiirto-, näytetallennuksen, näytteen käsittelyn ja näytteen tunnistuksen vaiheet. Testinäytteen pätevyys ja täydellisyys vaikuttavat suoraan näytteen koetulosten tarkkuuteen.

Tarkastustarkoituksia koskevien vaatimusten täyttämiseksi ja tarkastustulosten tarkastelun helpottamiseksi on nyt suoritettu seuraavia keskusteluja näytteen hallinnan eri osa-alueista mittaustarkastustöiden yhteydessä. Seuraavista yhdeksästä näkökulmasta analysoimme laboratorion näytteenhallintaa:

1 näytekokoelma

Näytteen on oltava edustava. Näytteiden tuloksia käytetään havainnollistamaan kokonaistilannetta ja tekemään päätelmiä yleisestä tilanteesta. Näytteenotto noudattaa seuraavia periaatteita:

edustaja:

Näytteenoton yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota eri tekijöiden vaikutuksen voittamiseen ja poistamiseen, jotta näytteen läheisyys kokonaistilanteeseen voidaan maksimoida ja näytteen koko edustavuus on täysin edustava.

b) Saatavuus:

Joissakin tapauksissa otos ei välttämättä ole edustava, vaan sen saatavuus riippuu siitä.

c) notaarisointi:

Näytteenoton on oltava puolueetonta ja sen on oltava ammattitaitoinen henkilöstö (henkilöt, jotka ovat suorittaneet näytteenottokoulutuksen ja ovat päteviä). Tarvittaessa allekirjoittakaa tiiviste yhdessä paikalla olevan henkilön kanssa ja tee hyvä näytteenotto paikan päällä. Täytä näytteiden keräyslomake ja kirjoita vahvistus.


2 näytteen vastaanottoa

a) Täytä valtakirja

Riippumatta siitä, otetaanko näytteitä näytteestä vai toimitetaanko, luotettavan osapuolen on ensin täytettävä "näytteenottopyyntölomake", yleinen valtakirja on kahtena kappaleena ja testausorganisaatio säilyttää yhden ja toinen toimitetaan luottamukselliselle osapuolelle kuittiraporttitodistus.

b) valtakirjan tarkastelu

Vastaanottavan henkilöstön on tarkistettava, onko näytteen tarkastusvaltakirja valmis, onko kyseessä tyhjä tieto, ovatko muodollisuudet täydellisiä, onko tieto täydellinen ja onko vakiolomake oikea ja tarkoituksenmukainen.

c) Tarkasta näyte

Näytteiden on oltava yhdenmukainen "näytteenottoprosessin" kanssa. Näytepakkauksen tulee olla hyvässä kunnossa. Jos sitä ei ole hyvin dokumentoitu, se on tallennettava. Lähetettyjen näytteiden määrän on täytettävä tarkastus-, uudelleentarkastus- ja välimiesmenettelyn vaatimukset. Esimerkiksi tarkastettavaksi tarkoitetun näytteen tulisi olla tekstin kuvaus vain tarkastusnäytteelle.

d) virallinen hyväksyntä

Näytteen vastaanottajat allekirjoittivat "Näytteen tarkastusprosessin" ja lupasivat antaa raportin päivämäärän.


3 näytteen numero

Jotta voidaan varmistaa näytteiden jäljitettävyys, periaatteessa näytteelle annetaan ainutkertainen numero (CNAS: n vaatimus välttää sekaannusta, ei ainutkertaista numeroa, tietysti myös yksilöllisen numeron on täytettävä myös vaatimukset). Useita näytteitä samalle tapahtumalle voidaan katsoa yhdeksi näytteeksi annettuun numeroon. Näytteen numero voi olla vuosi, näytekategorikoodi ja näytteen sarjanumero (tai muu sopiva laboratoriomäärä). Näytteenoton ainutkertaisuuden varmistamiseksi otoksen vastaanottava osasto on yleensä vastuussa yhtenäisestä valmistuksesta, tai järjestelmän tuottama LIMS-laitteisto.

4 näytteen tunnistetta

Näytteiden tunnistaminen sisältää yksilöivän numeron (näytteen hyväksyntänumeron) ja näytteen erilaisen testitilan (testattu, tarkastettu, tarkastettu, säilytetty). Näytteen tarkastuksessa olisi oltava "havaittu", "pätevä" ja "epäonnistunut" -logo. Sama näyte useille paketeille pitäisi jakaa baariin ja numeroon näytteenottosumman jälkeen, jotta varmistetaan kunkin pakkauksen ainutlaatuisuus. Näytteenhallinta on vastuussa näytteiden tunnistemerkkien kiinnittämisestä näytteisiin yksi kerrallaan.

5 näytteen siirtoa

Otoksen hyväksymisen jälkeen urakoitsija lähettää testausosastolle (näytteenkäsittelynäytteitä) asiakkaan näytteenottopyyntöä noudattaen ja ilmoittaa testauspaikan valvojalle näytteen ottamiseksi testattavaksi. Käsit- telyajankohtana näytteen kunto on tarkastettava ja hyväksyntä on allekirjoitettava "näytteenottotodistuslomakkeella". Kun näyte siirretään testauspaikalle, sen on näytettävä näytteenottaja yhdenmukaisesti. testauspaikka. Testatut, tarkastetut ja tutkitut näytteet on säilytettävä erikseen. Tarkastaja kokoaa näytteen. Testattaessa näytteen tunnistenumeroa ei saa muuttaa. Näytettä on suojattava siirron ja testauksen aikana. Vältä havaitsemattomia vaurioita tai tapaturmia.

6 alihankintana näytteenhallinta

Alihankkijoille toimitetut näytteet on toimitettava ulkoisesti, ja näytteiden eheys on tarkistettava ennen toimitusta. Alihankkijoille toimitetuille näytteille olisi toimitettava todisteet toiselta osapuolelta. Alihankintajohtamisosasto tekee hyvää työtä alihankintatoimeksiantojen rekisteröimiseksi. Alihankkijalla on oltava toimenpiteitä näytteen eheyden suojelemiseksi, ja sen on merkittävä näytteet asianmukaisesti ja säilytettävä ne.


7 Näytteen varastointi, varastointi

Näytteet on säilytettävä ja pidettävä erityisnäytteinä ja sopivina laitteina. Näytehuone vastaa näytteenhallinnasta ja rajoittaa pääsyä. Säilytysympäristön on oltava turvallinen, korroosionkestävä, puhdas ja kuiva ja hyvin ilmastoitu, lämpötila- ja kosteusvalvonta. Näytteille, jotka on säilytettävä erityisissä ympäristöolosuhteissa, ympäristöolosuhteet olisi valvottava tiukasti ja ympäristöolosuhteet olisi kirjattava säännöllisesti. Näytteet on suoritettava määrättyjen määrien ja lajikkeiden mukaisesti tarkastelua ja välimiesmenettelyä varten. Syövyttävät, syttyvät, räjähtävät ja myrkylliset vaaralliset näytteet on säilytettävä erikseen ja merkittävä selvästi. Näytteenottajan tulee tarkastaa ja rekisteröidä näytteet tarkasti säilytystä varten, ja erilaiset näytteet on luokiteltava ja tallennettava.

8 näytteen käsittelyä

Raportin julkaisemisen jälkeen otoksen lähdöstä lähtevän otoksen aika ei saa olla pienempi kuin valituksen ilmoittamisaika ja palauteaika. Jos standardinäytteen ja erikoisnäytteen ylittäminen on tarpeen, näytteen poistumisaika voidaan pidentää. Näytteen käsittely on käsiteltävä seuraavilla tavoilla:

(1) Asiakas palauttaa asiakkaan pyytämää otosta asiakkaan säilytysajan päätyttyä. Kun asiakas palauttaa näytteen, näytteenottajan on lähetettävä näytteenottotilaan "Näytteenottotarkastusvaliokirja" ja näytteenottajan on palautettava näyte. Kun asiakas tarvitsee noutaa näytteen etukäteen (näytteen säilytysaikana), hänen on allekirjoitettava näytteenottopyyntökirjeen "ilman vastalausetta testiraporttiin" ennen kuin näytteenottaja voi palauttaa näytteen.

(2) Asiakkaan luottamuksellinen käsittelynäytteen jäljellä oleva näytejakso on käsiteltävä asiakkaan täyttämien vaatimusten mukaisesti. Näytteenpitäjän on seurattava näytteitä, joita on seurattava noudattaen määrättyjä menetelmiä ympäristön pilaantumisen ja vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.

9 näytteen luottamuksellisuutta

Asiakkaan näytteet, tiedot, tiedot ja niihin liittyvät tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia.